เสรี ซีเนียร์ แคร์

ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ
โดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง

เสรี ซีเนียร์ แคร์

ศูนย์ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ ดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง
เพราะผู้สูงอายุทุกท่าน ต่างมีโรคประจำตัวและภาวะทางร่างกายที่ไม่เหมือนกัน เราจึงใส่ใจดูแลในทุกขั้นตอนให้มั่นใจว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลที่ออกแบบมาให้
เหมาะสมสำหรับแต่ละท่าน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

SERI SENIOR CARE
ดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ

บริการของเรา

รับดูแลผู้สูงอายุ
ดูแลผู้สูงอายุทั้งระยะสั้น ระยะยาว (รายวัน/รายเดือน) และ Day Care (ไปเช้า-เย็นกลับ)
ประเมินอาการโดยแพทย์เฉพาะทาง
แพทย์เฉพาะทางประเมินอาการและตรวจร่างกายผู้สูงอายุ พร้อมทั้งออกแบบกิจกรรมฟื้นฟูสมองและกายภาพให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุแต่ละท่าน
กิจกรรมฝึกสมองและความจำ
กิจกรรมฝึกสมองและความจำ ให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องหลงลืม (Brain Gym)
กายภาพบำบัด
สำหรับผู้สูงอายุอัมพฤกษ์ อัมพาต ผู้สูงอายุหลังผ่าตัด หรือผู้สูงอายุที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว
ดูแลด้านอาหาร
ดูแลด้านอาหาร ตามหลักโภชนาการของผู้สูงอายุแต่ละท่าน มีบริการจัดหาอาหารเสริมทางการแพทย์ที่ได้รับการวิจัยแล้วว่ามีผลต่อการรักษาในผู้สูงอายุที่ต้องการ
บริการอื่นๆ
ทำแผล (Wound Care), ให้อาหารทางสายยาง และดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะติดเตียง

แพทย์ประจำศูนย์

พญ.ดวงกมล สิงห์วิชา
อายุรแพทย์ประสาทวิทยา อนุสาขาพฤติกรรมประสาทวิทยา

ประกาศนียบัตร

อนุสาขาพฤติกรรมประสาทวิทยา (Behavioral Neurology)
สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

อายุรศาสตร์ สาขาประสาทวิทยา
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปริญญาบัตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม