ห้องพักและอัตราค่าบริการ

ห้องพัก 2 เตียง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ห้องพัก 4 เตียง

อัตราค่าบริการนี้รวม

ห้องพัก 4 เตียง โซนใหม่

โปรโมชั่นพิเศษ โซนใหม่

26,500.-/เดือน

อัตราค่าบริการนี้รวม

บริการดูแลแบบ Day Care
(ไปเช้า-เย็นกลับ)

เวลาให้บริการ 08:00 - 17:00 น.

อัตราค่าบริการนี้รวม

ราคานี้รวมบริการ

ราคานี้ไม่รวมบริการ

(บริการเสริม สามารถชำระเพิ่มเติมได้)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม